294 Чи знали Ви, що приймаючи участь в експеременті (незавершених клінічних випробуваннях Вакцин проти К-19), ви надавали свою інформовану згоду на це медичне втручання? Чи скрізь були створені умови для добровільної згоди на цей експеремент?

Вих. №294 Чи знали Ви, що приймаючи участь в експеременті (незавершених клінічних випробуваннях Вакцин проти К-19), ви надавали свою інформовану згоду на це медичне втручання? Чи скрізь були створені умови для добровільної згоди на цей експеремент?
https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/469543248191089/
від 03 лютого 2022 року
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЄДРПОУ 00031101
01008, м. Київ, вул. Грушевського 12/2
Колективний запит
про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації”
Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
«Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації “Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження»”
«Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину в галузі біомедичних досліджень (ETS N 195), «Про внесення змін до статті 9-2 Закону України “Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання».
«Нюрнберзький кодекс» – був прийнятий Нюрнберзьким трибуналом після завершення Нюрнберзького процесу над нацистськими лікарями в серпні 1947 року. На цьому процесі було розкрито кричущі факти жахливих медичних експериментів над мільйонами людей.
Десять принципів кодексу
1. Абсолютно необхідною умовою проведення експерименту на людині є добровільна згода останнього. Це означає, що особа, яка залучається до експерименту як випробуваний, повинна мати законне право давати таку згоду; мати можливість здійснювати вільний вибір і не відчувати на собі впливу будь-яких елементів насильства, обману, шахрайства, хитрощів або інших прихованих форм тиску чи примусу; мати знання, достатні для того, щоб зрозуміти суть експерименту і прийняти усвідомлене рішення. Останнє вимагає, щоб до прийняття позитивного рішення про можливість своєї участі в тому чи іншому експерименті випробуваний був поінформований про характер, тривалість та мету даного експерименту; про методи та способи його проведення; про всі передбачувані незручності та небезпеки, пов’язані з проведенням експерименту, і, нарешті, можливі наслідки для фізичного або психічного здоров’я випробуваного, які можуть виникнути в результаті його участі в експерименті. Обов’язок і відповідальність за з’ясування якості отриманої згоди лежить кожному, хто ініціює, керує чи займається проведенням цього експерименту. Це особистий обов’язок і відповідальність кожної такої особи, яка не може бути безкарно перекладена на іншу особу [5].
2. Експеримент повинен приносити суспільству позитивні результати, недосяжні іншими методами чи методами дослідження; він повинен носити випадковий, необов’язковий за своєю сутністю характер.
3.Експеримент повинен ґрунтуватися на даних, отриманих у лабораторних дослідженнях на тваринах, знанні історії розвитку даного захворювання або інших проблем, що вивчаються. Його проведення має бути так організовано, щоб очікувані результати виправдовували факт його проведення.
4. Під час проведення експерименту необхідно уникати всіх зайвих фізичних та психічних страждань та ушкоджень.
5. Жоден експеримент не повинен проводитися у разі, якщо “a priori” є підстави припускати можливість смерті або інвалідного поранення випробуваного; винятком, можливо, можуть бути випадки, коли лікарі-дослідники виступають як піддослідні під час проведення своїх експериментів.
6. Ступінь ризику, пов’язаного з проведенням експерименту, ніколи не повинен перевищувати гуманітарної важливості проблеми, на вирішення якої спрямований цей експеримент.
7. Експерименту повинна передувати відповідна підготовка, та його проведення має бути забезпечене обладнанням, необхідним для захисту випробуваного від найменшої можливості поранення, інвалідності чи смерті.
8. Експеримент повинен проводитись лише особами, які мають наукову кваліфікацію. На всіх стадіях експерименту від тих, хто проводить його або зайнятий у ньому, потрібно максимум уваги та професіоналізму.
9. У ході проведення експерименту випробуваний повинен мати можливість зупинити його, якщо, на його думку, його фізичний чи психічний стан унеможливлює продовження експерименту.
10.У ході експерименту дослідник, який відповідає за його проведення, повинен бути готовий припинити його на будь-якій стадії, якщо професійні міркування, сумлінність та обережність у судженнях, що вимагаються від нього, дають підстави вважати, що продовження експерименту може призвести до поранення, інвалідності або смерті випробуваного.
«Конституція України» ( 254к/96-ВР ) Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Клінічне випробування — будь-яке дослідження на людях — суб’єктах випробування, призначене для виявлення чи перевірки фармакологічних і/або інших фармакодинамічних властивостей досліджуваного(их) препарату(ів), його (їх) впливу на клінічні прояви захворювання і/або для виявлення побічних реакцій, і/або для вивчення абсорбції, розподілу, метаболізму та виведення, і проведене з метою підтвердження його (їх) безпеки та/чи ефективності. Терміни «клінічне випробування» і «клінічне дослідження»
Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права в зв’язку з грубим порушенням наших конституційних прав,
Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають надати:
1. завірену належним чином копію з оригіналу наказу КМУ щодо обов’язкового щеплення (вакцинації) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
2. завірену належним чином копію з оригіналу наказу КМУ щодо відсторонення громадян(або фізичних осіб), від праці на підставі не згоди проводити над собою експерименти (випробування) обов’язкового щеплення (вакцинації) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
3. завірену належним чином копію з оригіналу результатів проведених лабораторних досліджень на тваринах, щеплення (вакцинації) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які застосовують;
4. завірену належним чином копію з оригіналу документів з відомим ступенем ризику, пов’язаного з проведенням експерименту, обов’язковогощеплення (вакцинації) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
5. На якій стадії проведення експерименту випробуваний має можливість зупинити його, якщо, на його думку, його фізичний чи психічний стан унеможливлює продовження експерименту?
6. Скільки фаз клінічних досліджень (клінічні випробування) пройшли лікарські препарати та вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2?
7. дату початку та закінчення проведених лабораторних дослідженнях щеплення (вакцинації) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
8. наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, фаз клінічних випробувань/досліджень та отримані результати в сукупності науково обґрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, які дають змогу вважати, що лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати можуть бути ефективними для екстреного медичного застосування на час дії надзвичайної ситуації та/або карантину;
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: текст

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian