160-2-1 відмова надання повноважень так званих суддів юр. особи приватного права з назвою Вінницький міський суд Вінницької області код ЄДРПОУ 38328720

Вих. № 160-2-1

від __________________ 2021 року

Вінницький міський суд Вінницької області

ЄДРПОУ: 38328720

21050 м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 17

 
фіксація чергового злочину, що полягає у відмові надання повноважень так званих суддів юр. особи приватного права з назвою Вінницький міський суд Вінницької області код ЄДРПОУ 38328720.
Відповідні матеріали долучаємо до національного трибуналу, як такі, що “Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.”
нагадуємо всім співучасникам, що в кожного злочину є Прізвище, Ім*я, по-Батькові, адреса, той момент, коли вчинився злочин по відношенню до свого роду, проти законів творця і т.п.

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/293558825789533/

Подібних 34 запита по кожному так званому судді (підприємцю) (“Список суддів Вінницького міського суду Вінницької області, які мають повноваження для здійснення правосуддя 1. Ан Ольга Вікторівна 2. Антонюк Василь Васильович 3. Бернада Євген Валерійович 4. Бессараб Наталя Миколаївна 5. Бойко Валерій Михайлович 6. Венгрии Оксана Омелянівна 7. Вишар Ігор Юрійович 8. Воробйов Володимир Володимирович 9. Волошин Сергій Васильович 10. Вохмінова Олена Сергіївна 11. Гайду Ганна Володимирівна 12. Гриневич Володимир Станіславович 13. Гуменюк Костянтин Петрович 14. Дернова Вікторія Валеріївна 15. Жмудь Олександр Олексійович 16. Іванченко Ярослав Миколайович 17. Іщук Тетяна Павлівна 18. Каленяк Руслан Анатолійович 19. Кашпрук Геннадій Миколайович 20. Клапоущак Сергій Юрійович 21. Ковальчук Лариса Василівна 22. Ковбаса Юрій Петрович 23. Король Олександр Павлович 24. Курбатова Ірина Леонідівна 25. Луценко Людмила Володимирівна 26. Медяна Юлія Валеріївна 27. Михайленко Андрій Васильович 28. Романчук Руслана Вікторівна 29. Романюк Людмила Федорівна 30. Сичук Микола Миколайович 31. Федчишен Сергій Андрійович 32. Шаміна Юлія Анатоліївна 33. Шидловський Олексій Вячеславович 34. Шлапак Дмитро Олегович )  юридичної особи приватного права з назвою Вінницький міський суд Вінницької області код ЄДРПОУ 38328720, про який немає відомостей щодо утворення в Мінюсті, в якого немає закону про утворення зг. ст 125 Конституції, в якого немає державних символів зокрема Великого Державної Герба, а значить повноважень діяти від імені народу України, який з 2018 року знаходиться в стані припинення господарської діяльності, який відмовив у наданні повноважень фізичних осіб які вдають з себе державних суддів в похоронних рясах, які без дозволу на те територіальних громад міста Вінниці окупували наш майновий комплекс (будівлю), що знаходиться за адресою вул. Грушевського 17 і т.п.

                                                Запит     

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Крім того, Розділом VIII «ПРАВОСУДДЯ» чинної Конституції України (Основного закону – закону прямої дії) встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 КУ). Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується ЗАКОНОМ, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ст. 125 КУ). Правосуддя здійснюють судді (ст. 127 КУ). Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом (ст. 128 КУ). Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;  розумні строки розгляду справи судом (ст. 129 КУ). Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (ст. 129-1 КУ).

Засадничими принципами статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»), – є довіра до суду встановленого законом.

Згідно відповіді юридичної особи з назвою Вінницького міського суду Вінницької області ЄДРПОУ: 38328720 №03-57/49/2021 від 08.06.2021, що опублікований за посиланням: https://www.sylavpravdi.com.ua/160-2/ зі списку суддів, які мають повноваження для здійснення правосуддя присутня фізична особа Ан Ольга Вікторівна. Тому, відповідно до РІШЕННЯ РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ 04.02.2016  № 5, що ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 20.05.2016  № 97 ПОРЯДОК формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (1.3. В особовій справі зберігається інформація щодо призначення судді на посаду, обрання, переведення, звільнення, складення суддею присяги, містяться біографічні та інші дані про суддю; 1.5. Особова справа судді ведеться також в електронному вигляді з використанням єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи обліку кадрів) з приховуванням інформації щодо персональних даних судді.

Оскільки в приміщені юридичної особи з назвою Вінницький міський суд Вінницької області систематично порушуються Конституційні права людини і громадянина суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової унітарної держави, республіки Україна, з метою встановлення правосуб’єктності, відповідності особи до займаного нею посади, справедливості, незалежності та неупередженості правосуддя,

члени ГРОМАДи м. вінниця і прилеглих територій ВИМАГАють:

 1. Надати завірені належним чином фотокопії або ксерокопії з особової справи судді Ан Ольга Вікторівна наступних документів, що складають особову справу, а саме:
  • бланк опису документів особової справи;
  • біографічна довідка;
  • кольорове фото формату 4 х 6;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (з додатками до дипломів);
  • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
  • копія трудової книжки;
  • копія нормативного акта, на підставі якого суддя зараховується до штату суду;
  • копія присяги судді;
  • заява судді про зарахування до штату суду;
  • копія наказу про зарахування до штату суду;
  • заява судді про надання згоди на обробку його персональних даних;
  • копії документів про надані пільги (у разі наявності);
  • копія посвідчення судді;
  • копія акта про обрання безстроково (в разі наявності);
  • копія наказу про встановлення доплати за вислугу років;
  • копія нормативного акта, на підставі якого суддя був відрахований зі штату суду за попереднім місцем роботи;
  • заява судді про відрахування зі штату суду за попереднім місцем роботи;
  • копія наказу про відрахування зі штату суду за попереднім місцем роботи;
  • копія акта про призначення судді на адміністративну посаду;
  • копії рішень уповноважених органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді;
  • копії рішень уповноважених органів про відсторонення суддів від посади;
  • копії рішень уповноважених органів про відсторонення суддів від здійснення правосуддя;
  • копії рішень уповноважених органів про скасування відсторонення судді від посади;
  • відомості щодо проходження спеціальної підготовки, підготовки, спеціального навчання, перепідготовки у Національній школі суддів України, про періодичне навчання;
  • відомості щодо нагородження державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами тощо;

 

НАГАДУВАННЯ:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних (2297-VI) чинний

Стаття 5. Об’єкти захисту 2. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації (2939-VI) чинний

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом

 1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова інформація.

 1. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 1. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
 2. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
 3. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України“Про запобігання корупції”, крім випадків, визначених зазначеним Законом.
 4. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація

 1. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першійі другій статті 13цього Закону.
 2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8. Таємна інформація

 1. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
 2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9. Службова інформація

 1. Відповідно до вимог частини другої статті 6цього Закону до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

 1. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6цього Закону.
 2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст «BиHHиubKий mcbKий cyA BiHHиubKo o6лacT Byл. rpyweBcbKoro, 17,m. BHHиuR 21050, (0432) 67-36-21 фaKc: (0432) 67-37-48 e-mail: inbox@vnm.v KoA eApnoy 38328720 №03-57/ /2021 KpиcaK cepriй BoлoAиmиpoBи4 m. BHHиuR, 21022, e-mail: Ky4epyK oлeHa AmиTpBHa BHHиubKий paйoH, 23222, e-mail: wmиropa BoлoAиmиp BacилboBи4 BиHHиuR, 21030, e-mail: raBpиwKo maйR BoлoAиmиpиBHa Byл. BHHиuR, 21018, e-mail: Ta Hwи 3anиTyBa4: 3a pe3yлbTaTamи po3rлRAy Bawиx 3anиTB npo HaAaHHR ny6л4Hoй Hфopmauи 3a Bиx.№1 60-2-31, №1 160-2-30, №160-2-32, №160-2-33, №160-2-9, №160-2-12, №160-2-19, №160-2-1, №160-2-13, №160-2-10, №160-2-24, №160-2-34, №160-2-4, №160-2-6, №160-2-5, №160-2-7, №160-2-11, №160-2-22, №160-2-14, №160-2-18, №160-2-17, №160-2-21, №160-2-20, №160-2-23, №160-2-25, №160-2-16, №160-2-2, №160-2-29, №160-2-28, 28.06.2021 woAo HaAaHHR 3aBpeHиx HaлeжHиm 4иHom»

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian