КЛОПОТАННЯ про забезпечення звернення до адміністративного суд для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України

Вінницький районний суд

Вінницької області

21000, м. Вінниця, вул. В. Винниченко,

Громадянин України

Ім’я по-Батькові Прізвище

РНОКПП 0000000000

день народження 01 січня 1900 року

Адреса: м. Вінниця, вул. Келецька 000/00

тел. 000 000 00 00

                                                    КЛОПОТАННЯ              

про забезпечення звернення до адміністративного суд для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України

Заявляю клопотання про забезпечення звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянин безпосередньо на підставі Конституції України, виходячи з наступного. Пленум Верховного Суду України у Постанові № 9 від 01.11.1996 р. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя (далі – Постанова Пленуму ВСУ) дає судам наступні роз’яснення. Конституцією України кожна людина гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх конституційних прав і свобод. Конституція має найвищу силу, а її норми є норми прямої дії. Це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватись насамперед нормами Конституції України (абз. перший преамбули Постанови Пленуму ВСУ). Відповідно до статті 1 Закону України «Про судовий збір», судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат. Суб’єктами сплати судового збору, тобто процесуальні дії, за які справляється судовий збір, встановлені у статті 3 Закону України «Про судовий збір». Змістом частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» визначено розмір ставки судового збору за відповідними об`єктами справляння судового збору зокрема, фізичною особою за оскарження постанови про адміністративне правопорушення сплачується ставка в розмірі 0.2 прожиткового мінімуму. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950), Рекомендація щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя № R (81)7, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, та практика Європейського суду з прав людини під час застосування цієї Конвенції не визнають необхідність сплати судових витрат обмеженням права доступу до суду. Водночас, ураховуючи положення пункту 1 статті 6 Конвенції та прецедентну практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення від 19 червня 2001 року в справі «Креуз проти Польщі» (Kreuzv. Poland), сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету. Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Згідно з ч. 3 ст. 8 Конституції України звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Також відповідно до ст.64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків передбачених Конституцією України. Конституцією України не передбачено випадків, у яких право на судовий захист може бути обмежене. Відповідно до абз. другого ч.8 Постанови Пленуму ВСУ ст.55 Конституції кожній людині гарантовано право на оскарження суді рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти людині в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує. Окрім того, звертаю увагу суду також і на наступне. Відповідно до ч.3 ст. 9 Закону України «Про судовий збір», кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади. Проте, відповідно до ст.130 Конституції України, держава забезпечує фінансування та належні умови функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. З огляду на викладене, не сплата судового збору не є підставою для відмови у розгляді моєї заяви. У відповідності до частини першої статті 5 ЦПК України, правосуддя здійснюється на засадах рівності учасників цивільного процесу перед законом і судом незалежно від майнового стану. Натомість необхідність сплати судового збору до моменту звернення до суду, розмір якого для мене є непомірно великим, позбавляє мене доступу до правосуддя. З цих причин я фактично позбавлений можливості захистити своїх права шляхом звернення до суду. У таких випадках для забезпечення фактичної рівності учасників цивільного процесу у доступі до правосуддя, Цивільним процесуальним кодексом України, і Законом України Про судовий збір передбачено процедуру звільнення від сплати судового збору, а також механізм відстрочення або розстрочення його сплати, якщо майновий стан сторони цивільного процесу є перешкодою для звернення за судовим захистом. Зокрема за змістом частин першої та третьої ст.82 ЦПК України, суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. З цих же підстав, суд може зменшити розмір належних до сплати. судових витрат, пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати. Аналогічні правила встановлені у статті 8 Закону України Про судовий збір, якою суду надано право, враховуючи майновий стан сторони, зменшувати розмір судового збору, звільняти від його сплати, розстрочувати чи відстрочувати сплату судового збору. У зв’язку із цим при здійсненні правосуддя у цивільних, адміністративних справах, суди повинні вирішувати питання, пов’язані з судовими витратами (зокрема, щодо відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх сплати), у чіткій відповідності до Цивільного процесуального кодексу України, Закону України “Про судовий збір”, а також інших нормативно-правових актів України, забезпечуючи при цьому належний баланс між інтересами держави у стягненні судового збору за розгляд справ, з одного боку, та інтересами позивача (заявника) щодо можливості звернення до суду, з другого боку. Ч. 1, 3. ст. 82 ЦПК України та п.1 ч.1. ст. 8 Закону України «Про судовий збір» передбачають, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою звільнити її від сплати судового збору. Суми прожиткового мінімуму на 2021 рік встановлені Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік». Відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для основних соціальних і культурних потреб особистості. Відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум», до працездатних осіб належать особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку. Відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» до осіб, які втратили працездатність, належать особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсій на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані інвалідами в установленому порядку. Я є особа пенсійного віку, що підтверджується пенсійним посвідченням № 0000000000 (Додаток № 1). Сума пенсії яку я отримую кожен місяць складає 0000 грн., що підтверджується доказом наданим у (Додаток № 2) З огляду на зазначені обставини, керуючись ст.ст. 8, 55, 64, 130 Конституції України, ст.ст. 3, 5, 82 ЦПК, ст. 1, 3, 8, 9 Закону України «Про судовий збір», Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950), Законом України «Про прожитковий мінімум», – ПРОШУ: 1.Забезпечити захист прав відповідно до ст.ст. 8, 55, 64 Конституції України, ст. 6  Європейської Конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 р. судом який фінансується відповідно до ст. 130 Конституції України за рахунок Державного бюджету України та Звільнити мене, Ім’я по-Батькові Прізвище від сплати судового збору.   Додатки:

  1. Копія Пенсійного посвідчення. (арк 1)
  2. Копія доказу отримання суми щомісячної пенсії. (арк 1)

  _________________ 2021 р        ________________      Ім’я по-Батькові Прізвище    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian