161 Суд – привид (ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Вих. № 161

від __________________ 2021 року

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 42480342

21050, м. Вінниця, вул. ГРУШЕВСЬКОГО 17

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/278521030626646/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Крім того, Розділом VIII «ПРАВОСУДДЯ» чинної Конституції України (Основного закону – закону прямої дії) встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 КУ). Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується ЗАКОНОМ, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ст. 125 КУ). Правосуддя здійснюють судді (ст. 127 КУ). Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом (ст. 128 КУ). Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;  розумні строки розгляду справи судом (ст. 129 КУ). Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (ст. 129-1 КУ).

Засадничими принципами статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»), – є довіра до суду встановленого законом.

Частиною третьою статті 16 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Положеннями статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд утворюється і ліквідовується ЗАКОНОМ. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів. Кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів. Суд є юридичною особою, якщо інше не визначено законом.

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» «кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом».

Зважаючи на міжнародні норми права хотілося б зауважити, що відповідно до Загальної декларації прав людини (яка була Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року) всі люди є  рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації (ст. 7). Крім того, кожна людина має гарантоване Конституцією і законом право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (ст. 8).

Відповідно до положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…».

Згідно до положень визначених підпунктом (b) пункту 3 статті 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права «кожна   держава,   яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується забезпечити, щоб право  на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту».

Відповідно до положень частини першої статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», для зменшення  числа  заяв  до  Європейського суду з прав людини проти України, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) як джерело права. Тому,

ВИМАГАЮ:

 1. Надати завірену належним чином фотокопію розпорядчого акту, яким утворено юридичну особу публічного права з назвою «Вінницький окружний суд Вінницької області» (код ЄДРПОУ: 42480342; код КВЕД: 84.23);
 2. Вказати на якій підставі було здійснено реєстрацію установи/юридичної особи з назвою «Вінницький окружний суд Вінницької області» (код ЄДРПОУ: 42480342; код КВЕД: 84.23) як юридичної особи приватного права та як суб’єкта господарювання?
 3. Вказати, хто на момент запиту є головою «Вінницький окружний суд Вінницької області»?
 4. Надати копії документів, які підтверджують повноваження голови «Вінницький окружний суд Вінницької області»;
 5. Хто, на момент запиту, є керівником апарату суду «Вінницький окружний суд Вінницької області»;
 6. Надати копії документів, які підтверджують повноваження керівника апарату «Вінницький окружний суд Вінницької області»;
 7. Вказати, хто на даний час є керівником юридичної особи з назвою «Вінницький окружний суд Вінницької області» (код ЄДРПОУ: 42480342; код КВЕД: 84.23);
 8. Надати завірену належним чином фотокопію Подання Міністра юстиції України про утворення «Вінницький окружний суд Вінницької області», погодженого у встановленому законом порядку;
 9. Надати завірену належним чином фотокопію указу Президента України про утворення «Вінницький окружний суд Вінницької області»;
 10. Надати завірену належним чином фотокопію указу Президента України про ліквідацію та/або реорганізацію «Вінницький окружний суд Вінницької області» (код ЄДРПОУ: 42480342; код КВЕД: 84.23);
 11. Надати завірену належним чином фотокопію проекту Закону, який був внесений Президентом України до Верховної Ради України «Про утворення Вінницький окружний суд Вінницької області» та/або Закону України «Про утворення Вінницький окружний суд»;
 12. Надати завірену належним чином фотокопію Закону України «Про утворення Вінницький окружний суд Вінницької області» та/або Закону України «Про утворення Вінницький окружний суд»;
 13. Вказати, яка кількість нині діючих суддів працює в установі/юридичної особи з назвою «Вінницький окружний суд Вінницької області» (код ЄДРПОУ: 42480342; код КВЕД: 84.23) та Прізвища Ім’я по-Батькові кожного з них на момент запиту;
 14. Вказати суму річного фінансового обороту установи/юридичної особи з назвою «Вінницький окружний суд Вінницької області» (код ЄДРПОУ: 42480342; код КВЕД: 84.23) та скільки з них утримано податку за 2020 та 2019 роки;
 15. Надати завірену належним чином фотокопію Витягу, Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та/або Свідоцтво про державну реєстрацію установи/юридичної особи з назвою «Вінницький окружний суд Вінницької області» (код ЄДРПОУ: 42480342; код КВЕД: 84.23).

 

Додатки:

 1. Безкоштовний запит Міністерство юстиції України (1 арк.)

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian