141 Вінницька міська зРада без майна на балансі

Вих. № 141 юридичній особі приватного права з назвою органу місцевого самоврядування Вінницька міська рада = Вінницька міська рада народних депутатів = Вінницька міська рада депутатів трудящих з УРСР на баланс ніхто нічого не передавав… чим же тоді вона керує(розпоряджається)???

Вих. № 141

від __________________ 2021 року

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ 25512617

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59  E-mail: vz@vmr.gov.ua

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/259096199235796/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Відповідно до З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про власність (697-XII), який спрямований на реалізацію Декларації  про державний суверенітет України ( 55-12 ). Метою  цього  Закону  є  забезпечення  вільного  економічного самовизначення громадян,  використання  природного,  економічного, науково-технічного   та  культурного  потенціалів  республіки  для підвищення рівня життя її народу. Стаття 1. Національне багатство Українивласність її народу 1. Національне багатство України: земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, що  знаходяться  в  межах території  Української  РСР,  природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної  зони,  основні  засоби виробництва у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті,  зв’язку, житловий фонд, будівлі та споруди, фінансові ресурси, наукові  досягнення,  створена  завдяки  зусиллям  народу України   частка   в   загальносоюзному   багатстві,   зокрема   в загальносоюзних  алмазному  та валютному фондах і золотому запасі, національні,  культурні  та історичні цінності, в тому числі й ті, що знаходяться за її межами, є власністю народу України. 2. Національне багатство  України  забезпечує  право  кожного громадянина на одержання частки з суспільних фондів споживання, на соціальний захист, зокрема, у разі непрацездатності та безробіття, а  також право працюючого на особисту участь в управлінні народним господарством. Стаття 2. Право власності 1.  Право  власності  –  це  врегульовані  законом  суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. 3.  Кожен  громадянин  в  Українській РСР має право володіти, користуватися  і  розпоряджатися  майном  особисто  або  спільно з іншими. 4. Власність в  Українській  РСР  виступає  в  таких  формах: індивідуальна (особиста і приватна трудова), колективна, державна. Всі форми власності є рівноправними. Стаття 3. Суб’єкти права власності 1.  Суб’єктами  права власності в Українській РСР визнаються: народ України, громадяни, юридичні особи та держава. 2. Майно може  належати  на  праві  спільної  (часткової  або сумісної) власності громадянам, юридичним особам і державам. Стаття 4. Здійснення права власності 1.  Власник  на   свій   розсуд   володіє,   користується   і розпоряджається належним йому майном. 2.  Власник  має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не  суперечать  закону.  3. Всім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Стаття 9. Об’єкти права виключної власності народу України Земля, її надра, повітряний простір, водні та  інші  природні ресурси   її   континентального  шельфу  та  виключної  (морської) економічної зони є  об’єктами  права  виключної  власності  народу України. Стаття 10. Здійснення народом України права виключної власності 1.  Народ  України  як  єдине  джерело  державної   влади   в республіці  має  право  шляхом референдуму вирішувати питання щодо правового стану природних об’єктів, їх використання та охорони. 2.  Народ  України  здійснює  право  власності  на   об’єкти, перелічені   в   статті   9  цього  Закону,  через  Верховну  Раду Української РСР, а також через місцеві Ради народних депутатів. 4. Кожен громадянин має  право  відповідно  до  законодавства Української    РСР    користуватися   природними   об’єктами   для задоволення власних потреб. 5. Кожен громадянин зобов’язаний  всемірно  охороняти  землю, повітряний  простір,  водні  та  інші природні ресурси, сприяти їх відновленню як першооснови свого життя і життя суспільства. Стаття 30. Здійснення права колективної власності 1.  Колективний  власник  самостійно  володіє, користується і розпоряджається об’єктами власності, які йому належать. 2.   Право   колективної  власності  здійснюють  вищі  органи управління власника (загальні збори, конференції, з’їзди тощо). 3.  Окремі  функції  по господарському управлінню колективним майном може бути покладено вищими органами управління власника  на створювані ними органи. Стаття 35. Об’єкти права комунальної власності 1.  Об’єктами  права  комунальної  власності  є   майно,   що забезпечує  діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів; кошти  місцевих  бюджетів,  державний   житловий   фонд,   об’єкти житлово-комунального господарства; майно закладів народної освіти, культури,  охорони  здоров’я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв’язку та інформації, включаючи націоналізоване  майно,  передане відповідним  підприємствам,  установам, організаціям; а також інше майно,  необхідне  для  забезпечення  економічного  і  соціального розвитку відповідної території. 2. У комунальній власності перебуває також майно, передане  у власність  області, району чи іншої адміністративно-територіальної одиниці іншими суб’єктами права власності. Стаття 36. Розмежування відповідальності  суб’єктів права державної власності Держава  та  її  адміністративно-територіальні   одиниці   не відповідають за зобов’язаннями один одного. Стаття 56. Відповідальність державних органів за втручання у здійснення власником його правомочностей Жодний  державний  орган не має права втручатись у здійснення власником, а також особами, переліченими  у  пункті  5  статті  48 цього  Закону,  їх  правомочностей  щодо володіння, користування й розпорядження  своїм  майном  або  встановлювати  не   передбачені законодавчими   актами  Української  РСР  додаткові  обов’язки  чи обмеження. Державні органи несуть  майнову  відповідальність  за  шкоду, заподіяну  їх  неправомірним  втручанням  у здійснення власником і зазначеними особами правомочностей щодо володіння, користування  й розпорядження  майном  в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону. Стаття 57. Відповідальність державних органів за видання актів, які порушують права власників Якщо в результаті видання акта органом державного  управління або  місцевим  органом державної влади, що не відповідає законові, порушуються  права  власника  та  інших   осіб   щодо   володіння, користування  чи  розпорядження  належним  їм  майном,  такий  акт визнається недійсним за позовом власника  або  особи,  права  якої порушено. Збитки,  завдані  громадянам,  організаціям та іншим особам у результаті видання зазначених актів,  підлягають  відшкодуванню  в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону, за рахунок коштів,  які  є  в  розпорядженні  відповідного  органу  влади або управління.

Відповідно до КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 5 листопада 1991 р. N 311 Київ «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю» (311-91-п) – поточна редакція. Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити   перелік   державного   майна   України,   яке передається до  власності  адміністративно-територіальних  одиниць (комунальної власності), що додається. Установити, що  державне  майно  України,  крім  майна,   яке належить до    комунальної    власності,    є    загальнодержавною (республіканською) власністю. 2. Міністерствам і відомствам України, органам, уповноваженим управляти державним майном,  здійснити до 1 січня 1992 р. передачу державного майна,  яке перебуває  у  їх  віданні,  до  комунальної власності згідно із затвердженим цією постановою переліком. 3. Установити, що: розмежування майна між  власністю  областей,  міст  Києва  та Севастополя і  власністю районів,  міст обласного підпорядкування, районів міст  Києва  та  Севастополя  провадиться  облвиконкомами, Київським і  Севастопольським міськвиконкомами з участю виконкомів нижчестоящих Рад народних депутатів; розмежування майна  між  власністю  районів,  міст  обласного підпорядкування та власністю інших  адміністративно-територіальних одиниць провадиться  виконкомами  районних  і міських Рад народних депутатів з участю виконкомів районних у містах, міських районного підпорядкування, селищних і сільських Рад народних депутатів; передача державного   майна,   яке   перебуває   у    віданні міністерств і   відомств  України,  інших  органів,  уповноважених управляти державним майном,  до складу  комунальної  власності,  а також від  однієї  адміністративно-територіальної одиниці до іншої здійснюється безоплатно стосовно порядку, передбаченого постановою Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 285 ( 285-80-п )  “Про порядок передачі  підприємств,  об’єднань,  організацій,  установ, будинків і споруд” (ЗП УРСР, 1980 р., N  5,  ст.43),  з  наступним повідомленням про це органів державної статистики,  податкових  та фінансових органів. Підприємства, установи й організації, передані до комунальної власності, зберігають у 1991 році відносини з бюджетом, що були на момент передачі. 5. Раді Міністрів Кримської АРСР,  облвиконкомам,  Київському та Севастопольському  міськвиконкомам  вносити в разі необхідності до Кабінету Міністрів України погоджені з Фондом державного  майна України і Міністерством України у справах роздержавлення власності та демонополізації  виробництва   пропозиції   про   передачу   до комунальної власності    іншого    майна,    яке    перебуває    у загальнодержавній (республіканській) власності і  не  включено  до затвердженого цією постановою переліку. Тому,

 

ВИМАГАЄМО НАДАТИ:

  1. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію відповідних відомостей, які свідчать про безоплатну передачу Державного майна України, яке передається до власності  адміністративно-територіальних  одиниць (комунальної власності), м. Вінниці, котра на той момент складалась з 3-х (трьох) адміністративно-територіальних  одиниць, а саме:

А) адміністративно-територіальна одиниця Замостянський район м. Вінниці КОАТУУ 510136300;

Б) адміністративно-територіальна одиниця Ленінський район м. Вінниці КОАТУУ 510136600;

В) адміністративно-територіальна одиниця Староміський район м. Вінниці КОАТУУ 510137000.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian