121 Державні символи – це знаки державності та суверенітету!

Вих. № 121

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 20064120

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

 
Державні символи – це умовні знаки державності та суверенітету, частина більш широкого поняття – «атрибути державності». В поняття «атрибути державності» крім таких атрибутів як герб, гімн, прапор, столиця, включають також конституцію, парламент, уряд, законодавство, святкові церемонії та інше.
((( це що ж получається, немає символів – немає державності та суверенітету!? )))
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И Р І Ш Е Н Н Я КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
“Про внесення змін до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги” м. Київ Справа N 1-23/2011 16 червня 2011 року N 6-рп/2011
3. Конституційний Суд України, вирішуючи порушені в конституційному зверненні питання, виходить з такого.
3.1. Україна є суверенною, демократичною, правовою державою (стаття 1 Основного Закону України) ( 254к/96-ВР ).
Суверенітет України поширюється на всю її територію. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ (частина перша статті 2, частина друга статті 5 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).
Згідно з Основним Законом України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3) ( 254к/96-ВР ); держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури; суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова (стаття 11, частини перша, друга статті 15) ( 254к/96-ВР ).
В Україні визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України ( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України (частини перша, друга статті 8, частина друга статті 19 Основного Закону України) ( 254к/96-ВР ).
3.2. Державні символи України нерозривно пов’язані за своїм змістом з її державним суверенітетом (абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 16 січня 2003 року N 1-рп/2003) ( v001p710-03 ). Державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній. Держава встановлює порядок використання державних символів та належну систему їх правового захисту, за яких забезпечується повага та гідне ставлення до державних символів.
У частині першій статті 20 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено перелік державних символів України. Ними є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Державний Гімн України – національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України (частини друга, третя, четверта, п’ята статті 20 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ) виключно законами України встановлюється порядок використання і захисту державних символів. Шанування державних символів України є обов’язком усіх її громадян (частина перша статті 65 Основного Закону України) ( 254к/96-ВР ).

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

 

Згідно вимог ст.20 Конституції України, Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Тому,

 

ПРОСИМО НАДАТИ:

  1. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію Закону України, яким встановлений опис та порядок використання Державних символів України, зокрема Державного Герба України відповідно до вимог ст. 20 Основного Закону – Конституції України.
  2. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію Закону України, яким встановлений опис та порядок використання Державних символів України, зокрема Державного Прапора України відповідно до вимог ст. 20 Основного Закону – Конституції України

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian