047-6 громадські слухання та їх результати з 1990 року

Вих. № 047-6

від __________________ 2021 року

Ю.о. пр.п. з наз. о.м.с. ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЄДРПОУ 25512617  21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/292973325848083/

Запит

про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

 

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. Тому,

 

ВИМАГАЄМО:

  1. Вказати, починаючи з 1 січня 1990 року, коли і з яких питань в м. Вінниці та/або в районах міста (замостянському, ленінському, староміському) проводились громадські слухання та їх результати?

______________________________________________________

З відповіді юридичної особи приватного права, яка за порядком свого утворенням не має жодного відношення до органу місцевого самоврядування з назвою Вінницька міська рада (рада народних депутатів/ рада депутатів трудящих, що по суті одне і те ж саме) яка утворена і діє в інший спосіб ніж той, що передбачений Конституцією України (Документ 254к/96-ВРчинний) тобто в АНТИ Конституційний спосіб, вбачається, що з 2006 року в межах території м. Вінниці, щонайменше 89 разів повинні були бути проведенні ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ для вирішення питань місцевого значення згідно з П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні (Документ 3748-XII, поточна редакція) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3748-12#top

Відповідно до якої:

Стаття 1. Загальні збори громадян (далі – збори) скликаються
за місцем проживання громадян (села, селища, мікрорайону,
житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого
територіального утворення) для обговорення найважливіших питань
місцевого життя.
Стаття 2. У роботі зборів мають право брати участь
громадяни, які досягли 18 років і постійно проживають на
відповідній території.
Стаття 3. Збори скликаються в міру необхідності, але не менш
як один раз на рік і є правомочними за наявності на них більше
половини громадян, які проживають на відповідній території і
мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів
(конференції) представників громадян – не менш як двох третин
представників відповідних територіальних утворень.
Стаття 4. При розгляді і вирішенні питань збори керуються
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, указами Президента
України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями
відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих органів, а
також цим Положенням.
Стаття 5. Рішення зборів, прийняті в межах чинного
законодавства, є обов’язковими для виконання органами
територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які
проживають на відповідній території.
II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ
Стаття 6. До компетенції зборів належить:
1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого
самоврядування, в межах Конституції і законів України, внесення
пропозицій відповідним органам і організаціям;
2) обговорення проектів рішень місцевих Рад народних
депутатів та їх органів з важливих питань місцевого життя;
3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій Рад
народних депутатів та їх органів;
4) заслуховування інформацій голів Рад, керівників їх
органів, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що
належать до комунальної власності відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, в разі необхідності –
порушення перед відповідною Радою народних депутатів питання про
притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;
5) інформування населення про прийняті Радами та їх
виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони
України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої
і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;
6) обрання громадських комітетів і рад самоврядування;
затвердження їх статутів (положень), внесення змін і доповнень до
них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень
(розпуск) органів територіальної самоорганізації громадян, а також
про відставку окремих їх членів;
7) встановлення структури, штатів, затвердження витрат на
утримання створюваних зборами органів та умов оплати праці їх
працівників;
8) надання згоди на включення до складу місцевого
господарства об’єктів, які створені в результаті трудової участі
громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або
безоплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб’єктам
власності;
9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну
власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць
підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших
об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо
вони мають особливо важливе значення для забезпечення
комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення даної
території, функціонування місцевого господарства;
10) вирішення питань щодо об’єднання коштів населення, а
також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять
до складу місцевого господарства, їх коштів, трудових і
матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення, ремонт
і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої
інфраструктури, благоустрій населених пунктів, на заходи по
охороні навколишнього природного середовища; внесення відповідних
пропозицій з цих питань місцевим Радам та їх виконавчим органам;
11) розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам
війни і праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним
сім’ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних
пропозицій на розгляд місцевих Рад та їх органів;
12) внесення пропозицій щодо встановлення Радами місцевих
податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;
13) розгляд питань про найменування, перейменування населених
пунктів, вулиць, перепідпорядкування сіл, селищ; внесення
відповідних пропозицій з цих питань;
14) обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до
ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприянням Радам,
державним органам у проведенні робіт по ліквідації наслідків
аварій; заслуховування інформацій виконавчих органів місцевих Рад
про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього
природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою
його поліпшення;
15) обговорення поведінки осіб, які порушують громадський
порядок, внесення подання до державних і громадських органів про
притягнення цих осіб до відповідальності;
16) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення
відповідної території.
_______________________________________
ПРОТЕ згідно відповіді тієї ж приватної ВМР, що опублікована за посиланням: https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/posts/194463689032381/ 
йдеться про наступне: “•у виконавчих органах Вінницької міської ради відсутня інформація щодо проведення загальних зборів мешканців міста Вінниці або районів міста з 01 січня 1990 року по 01 лютого 2021 року; • місцеві референдуми у місті Вінниця або у районах міста у вказаний термін не проводилися.”
_______________________________________
Питання до СВІДОМИХ громадян: “це лише я відчуває себе обманутим, обкраденим, обдуреним та приниженим, таким, що примусово позбавлений конституційних прав”?
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.
Немає опису світлини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian