046-1 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВРУ ПОКРИВАЄ ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ ТА ДАЛА ЗРОЗУМІТИ, ЩО “СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО – ДЕЛО РУК САМОГО УТОПАЮЩЕГО”… ЗВІСНО Ж, ЩО СПІВУЧАСНИКИ СВОЇХ НЕ ВИКРИВАЮТЬ.
адже саме Веровна Рада УРСР прийняла АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ, узурпаційний Закон України про місцеве самоврядування в Україні (280/97 ВР), саме Веровна Рада УРСР прийняла ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування (994_036), який не відповідає оригіналу European Charter of Local Self-Government (https://rm.coe.int/168007a088) в наступних її частинах:
1.1. Стаття 3 Концепція місцевого самоврядування 2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення жодним чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів чи будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом. Мовою оригіналу: Article 3 – Concept of local self-government 2 This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members freely elected by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may possess executive organs responsible to them. This provision shall in no way affect recourse to assemblies of citizens, referendums or any other form of direct citizen participation where it is permitted by statute. Тобто, замість слова СТАТУТОМ злочинно було написано ЗАКОНОМ.
1.2. Стаття 4 Сфера компетенції місцевого самоврядування 1. Головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Мовою оригіналу: Article 4 – Scope of local self-government 1 The basic powers and responsibilities of local authorities shall be prescribed by the constitution or by statute. Тобто, замість слова СТАТУТОМ злочинно було написано ЗАКОНОМ.
1.3. Стаття 5 Охорона територіальних кордонів органів місцевого самоврядування Зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом. Мовою оригіналу: Article 5 – Protection of local authority boundaries Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communities concerned, possibly by means of a referendum where this is permitted by statute. Тобто, замість слова СТАТУТОМ злочинно було написано ЗАКОНОМ.
1.4. Стаття 6 Відповідні адміністративні структури і ресурси для виконання органами місцевого самоврядування своїх завдань 1. Без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи місцевого самоврядування повинні мати можливість визначати власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління. Мовою оригіналу: Article 6 – Appropriate administrative structures and resources for the tasks of local authorities 1 Without prejudice to more general statutory provisions, local authorities shall be able to determine their own internal administrative structures in order to adapt them to local needs and ensure effective management. Тобто, замість слова СТАТУТНИХ злочинно було написано ЗАКОНОДАВЧИХ.
1.5. Стаття 7 Умови, за яких виконуються повноваження на місцевому рівні 3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом місцевого обраного представника, визначаються законом або основоположними правовими принципами. Мовою оригіналу: Article 7 – Conditions under which responsibilities at local level are exercised 3 Any functions and activities which are deemed incompatible with the holding of local elective office shall be determined by statute or fundamental legal principles. Тобто, замість слова СТАТУТОМ злочинно було написано ЗАКОНОМ.
1.6. Стаття 8 Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування 1. Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених конституцією або законом. Мовою оригіналу: Article 8 – Administrative supervision of local authorities’ activities 1 Any administrative supervision of local authorities may only be exercised according to such procedures and in such cases as are provided for by the constitution or by statute. Тобто, замість слова СТАТУТОМ злочинно було написано ЗАКОНОМ.
1.7. Стаття 9 Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування 3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону. Мовою оригіналу: Article 9 – Financial resources of local authorities 3 Part at least of the financial resources of local authorities shall derive from local taxes and charges of which, within the limits of statute, they have the power to determine the rate. Тобто, замість слова СТАТУТУ злочинно було написано ЗАКОНУ.
 
і не тільки…

 

Вих. № 046-1

від __________________ 2021 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

E-mail: infzapyt@rada.gov.ua

 

                                                                                                                 

Запит

про надання публічної інформації за  Законом України

“Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями ст.ст. 3, 5, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 55, 56, 60, 64, 68, 69, 124, 125, 140, 141, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 2, 81, 316, 317, 318, 319, 321, 324, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, ст.ст. 66, 67, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 31 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. П.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно з Рішення Вінницької міської ради 11 сесії 6 скликання від 30.09.2011 р. №434 «Про адміністративно-територіальний устрій м. Вінниці» (Додаток 1), де Розглянувши подання міського голови, керуючись ст.ст 140, 143 Конституції України, п. 41 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.1.4 Статуту територіальної громади міста Вінниці, міська рада В И Р І Ш И Л А: 1. З 01 січня 2012 року скасувати районний поділ міста Вінниці, ліквідувавши Ленінський, Староміський та Замостянський райони міста Вінниці. 2. Звернутися до Генерального прокурора України, Міністра юстиції України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, Міністра надзвичайних ситуацій України, Голови правління Пенсійного фонду України, голови Центральної виборчої комісії України та до керівників інших центральних органів державної виконавчої влади щодо необхідності приведення підпорядкованих установ і організацій у відповідність до адміністративно-територіального устрою м. Вінниці. …

А Л Е, Відповідно до Європейська хартія місцевого самоврядування (994_036) Стаття 5 Охорона територіальних кордонів органів місцевого самоврядування Зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад (далі- Європейська хартія місцевого самоврядування ).

Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Стаття 142. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном,… забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; … вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду (v011p710-01) № 11-рп/2001 від 13.07.2001, де КСУ В И Р І Ш И В: п.1. Під термінами “район“… і “район у місті” … треба    розуміти   різні   за   своїм    значенням адміністративно-територіальні одиниці в системі адміністративно-територіального устрою  України,  правовий статус яких повинен визначатися законом. Згідно з пунктом 29  частини  першої  статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна їх меж, найменування  і перейменування тільки районів, а не районів у містах. П.2. 2. Під  поняттям  “організація управління районами в містах”, що міститься в частині п’ятій статті 140 Конституції України, в системному зв’язку з її статтями 142, 143 треба розуміти повноваження міських рад як органів місцевого самоврядування  в містах з районним поділом приймати рішення    щодо: матеріально-фінансового та організаційного забезпечення здійснення місцевого самоврядування в районах міста; утворення чи неутворення в місті районних рад та в разі їх утворення  визначення  обсягу  і меж повноважень  районних рад; адміністративно-територіального устрою та з інших питань у межах і порядку, визначених Конституцією та законами України. П.3. Положення  пункту  13 частини першої статті 92 Конституції України  про  те,  що  виключно  законами   України   визначається “територіальний  устрій України”,  треба розуміти так, що питання територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, є питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом. П.4. Положення  пункту  41  частини  першої  статті  26  Закону України “Про місцеве самоврядування  в  Україні”  про  те, що до компетенції  сільських,  селищних,  міських рад належить прийняття рішень  з  питань  адміністративно-територіального  устрою,  треба розуміти  так,  що  вирішення  цих питань не віднесено виключно до повноважень державних органів  і  може  здійснюватися  сільськими, селищними,  міськими  радами  в  межах  і порядку,  визначених цим та іншими законами України. Межі таких повноважень міських рад,  зокрема щодо утворення і ліквідації  районів  у місті Києві,  зазначеним та іншими законами України чітко не визначені і не віднесені до компетенції будь-яких інших органів. Ці питання,  виходячи із спеціального конституційно-правового статусу міста Києва як столиці України, може вирішувати Київська міська рада.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР) Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ П.6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України у територіальних громадах, що складаються з жителів кількох населених пунктів, вибори депутатів сільських,  селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів проводяться за нині діючим адміністративно-територіальним устроєм. П.7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України  територіальні  громади села,  селища,  містащо добровільно  об’єдналися  в  одну  територіальну  громаду,  шляхом місцевого  референдуму  можуть  прийняти  рішення про вихід з цієї громади  лише  за  умови  наявності  фінансово-матеріальної  бази, достатньої для забезпечення здійснення кожною з цих громад функцій і повноважень місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.          

П Р О Т Е, на наш запит № 023 від 11 січня 2021 р. (Додаток 2) до Верховної Ради України щодо надання копії закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України», була отримана відповідь №18/07-67 від 15 січня 2021 р. (Додаток 3), де Верховна Рада України не приймала Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України». Також на наш запит №023-1 від 11 січня 2021р. (Додаток 4) до Верховної Ради України щодо надання копії Закону України який регулює порядок утворення, реорганізації та ліквідації районів у містах з районним поділом, була отримана відповідь №18/07-68 від 15 січня 2021р. (Додаток 5), де Верховна Рада України не приймала зазначений у запиті Закон.

До того ж, на наш запит №024 від 11 січня 2021 р. (Додаток 6) до суб’єкту господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617, щодо надання копій відомостей загальних зборів та/або місцевих референдумів Замостянського, Ленінського, Староміського районів м. Вінниці в період з 2010 по 2015 рр., була отримана відповідь №Ко-01-7978/1-00-10 від 15.01.2021 (Додаток 7), де суб’єкт господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617 повідомила, що у період з 2010 по 2015 роки загальні збори та/або референдуми у Замостянському, Ленінському, Староміському районах міста Вінниці не проводилися.

Також на запит №047-5 від 29 січня 2021 року (Додаток 8) до суб’єкту господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617, щодо прохання вказати, починаючи з 1 січня 1990 року, коли і з яких питань в м. Вінниці та/або в районах міста (замостянському, ленінському, староміському) проводились загальні збори та місцеві референдуми?, була отримана відповідь №К-01-17992/1-00-10 від 02.02.2021 (Додаток 9), в якій, суб’єкт господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617 повідомила наступне: – у виконавчих органах Вінницької міської ради відсутня інформація щодо проведення загальних зборів мешканців міста Вінниці або районів міста з 01 січня 1990 року по 01 лютого 2021 року; – місцеві референдуми у місті Вінниця або районах міста у вказаний термін не проводилися.

Тобто, суб’єкт господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617 не мала жодних повноважень, а міський голова Володимир Борисович Гройсман прав на подання та зміну адміністративно-територіального устрою самостійної української держави – УКРАЇНИ чим порушили норми Європейської хартії місцевого самоврядування (ст.5), Конституції України (ст.133), Рішення Конституційного Суду (v011p710-01) № 11-рп/2001 від 13.07.2001, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ П.6. та П.7.), та не запитала дозволу власника, а саме територіальних громад міста через місцеві референдуми.

На нашу думку такі дії суб’єкту господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617  та міського голови Володимира Борисовича Гройсмана можуть кваліфікуватись за Стаття 109, Кримінального Кодексу України (2341-III), як Дії, спрямовані на насильницьку зміну адміністративнотериторіального устрою, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Стаття 111. Державна зрада. Тому,

 

                                                       ВИМАГАЄМО:              

  1. Роз’яснення від Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо неправомірних (не конституційних) дій суб’єкту господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617 про скасування адміністративно-територіального устрою м. Вінниці, рішенням від 30.09.2011 р. №434, що стало наслідком скасування районного поділу міста Вінниці, та ліквідування Ленінського, Староміського та Замостянського районів міста Вінниці;
  2. НАДАТИ Належним чином засвідчену відповідно до ДСТУ 4163-2003, вичерпну, обґрунтовану, змістовну офіційну ВІДПОВІДЬ-ОЦІНКУ неправомірності, незаконності, неконституційності дій суб’єкту господарювання з назвою Вінницька міська рада код ЄДРПОУ 25512617 та міського голови Володимира Борисовича Гройсмана щодо скасування районного поділу міста Вінниці. (зміни адміністративно-територіального устрою у м. Вінниці).

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian