160-2-22Б майже все по судді Ковбаса Юрій Петрович Вінницького міського суду

Вих. №160-2-22Б

від 23 січня 2022 року

Вінницький міський суд

м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 17.

 

https://www.facebook.com/groups/sulapravdu/permalink/525654772579936/

Колективний запит

про надання публічної інформації за  Законом України “Про доступ  до публічної інформації”

Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, Кримінального кодексу України, Закону України «Про інформацію», 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. п.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., Закону України «Про доступ до публічної інформації», КОНВЕНЦІЯ Ради Європи «про доступ до офіційних документів», КОНВЕНЦІЯ «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», КОНВЕНЦІЯ «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», Декларація Комітету міністрів Ради Європи “Про свободу вираження поглядів та інформації“, КОНВЕНЦІЯ «Про захист прав людини і основоположних свобод», Загальна декларація прав людини, рекомендації Комітету Міністрів державам-членам №R(81)19 про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, № R(2000)13 про європейську політику щодо доступу до архівів, ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.

Крім того, Розділом VIII «ПРАВОСУДДЯ» чинної Конституції України (Основного закону – закону прямої дії) встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 КУ). Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується ЗАКОНОМ, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ст. 125 КУ). Правосуддя здійснюють судді (ст. 127 КУ). Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом (ст. 128 КУ). Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;  розумні строки розгляду справи судом (ст. 129 КУ). Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (ст. 129-1 КУ).

Засадничими принципами статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»), – є довіра до суду встановленого законом.

Оскільки в приміщені ВІННИЦЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ систематично порушуються Конституційні права людини і громадянина суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової унітарної держави, республіки Україна, з метою встановлення правосуб’єктності, відповідності особи до займаного нею посади, справедливості, незалежності та неупередженості правосуддя,

Керуючись: Декларацією про державний суверенітет України (55-ХІ); АКТом проголошення незалежності України (1427-ХІІ); Конституцією України (254к/96-ВР), Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права,

Члени громад м. Вінниці та громад Вінницької області вимагають:

 1. Надати завірені належним чином відомості стосовно наявності або відсутності (просто – «Є», чи «НЕМАЄ») ідентифікаційного коду (ІНН), або біометричних документів (внутрішнього/закордонного паспорта, ID-картки) у судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 2. Надати завірені належним чином достовірні відомості щодо реєстрації і надання акредитації ВАR-гільдією та делегування відповідних повноважень судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 3. Надати завірену належним чином фотокопію (засвідчену гербовою печаткою компетентного органу, із зображенням Державного Герба України, встановленого статтею 20. Конституції України) Подання Вищої ради правосуддя до Президента України про призначення вперше на посаду судді Ковбаса Юрій Петрович;
 4. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу (засвідчену гербовою печаткою компетентного органу, із зображенням Державного Герба України встановленого статтею 20. Конституції України) Указу Президента України «Про призначення суддів», яким Ковбаса Юрій Петрович було призначено вперше, строком на п’ять років у місцевих загальних судах на посаду судді;
 5. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу висновку ВККСУ щодо можливості призначення на посаду судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 6. Надати завірені належним чином відомості, про наявність повноважень (правосуб’єктності – правоздатності, дієздатності, деліктоздатності) щодо здійснення правосуддя, на момент запитування відповідної інформації, у судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 7. Надати завірені належним чином копії Сертифікату та відомостей з передостанніми і останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останнього кваліфікаційного іспиту суддею Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 8. Надати завірені належним чином відомості заповнення Декларації про доходи (за попередній рік) судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 9. Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) які коли-небудь застосовувалися по відношенню до судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 10. Надати завірені належним чином відомості стосовно інвентарного номеру суддівської мантії і нагрудного знаку судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 11. Надати завірену належним чином копію (з підписами підписантів/сторін) трудового договору/контракту з основного місця роботи, підписаного суддею Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 12. Надати завірену належним чином копію з трудової книжки щодо підтвердження постійного місця роботи професійного судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 13. Надати завірений належним чином витяг з відомостей про отримання заробітної плати (за три останніх роки) професійним суддею Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 14. Надати завірену належним чином копію з оригіналу (за підписами підписантів/сторін) Довіреності на представлення інтересів юридичної особи від керівника юридичної особи суддею – Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 15. Надати засвідчені належним чином відомості про види заохочення, виплату грошових премій, нагород державними нагородами, спеціальними званнями відносно судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 16. Надати завірені належним чином відомості відносно відпусток та лікарняних в яких перебував(ла) суддя Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду»;
 17. Надати завірені належним чином відомості стосовно кількості винесених ухвал/постанов/рішень «Іменем України» судді Ковбаса Юрій Петрович «Вінницького міського суду» за весь час його перебування на відповідній посаді;
 18. Надати завірену належним чином копію письмового звернення Ковбаса Юрій Петрович до Президента України з ініціативою приведення існуючої неконституційної системи судоустрою в Україні у відповідність до норм чинної Конституції України;
 19. Надати завірену належним чином копію письмового звернення Ковбаса Юрій Петрович до Верховної Ради України з ініціативою приведення існуючої неконституційної системи судоустрою в Україні у відповідність до норм чинної Конституції України;
 20. Надати завірену належним чином копію відповідного указу або розпорядження Президента України про призначення дати і часу проведення урочистостей з нагоди складання присяги суддями, зокрема, Ковбаса Юрій Петрович безпосередньо перед Президентом України;
 21. Надати фотокопію з фотокартки із зображенням моменту складання присяги народу України (Українському народові) перед Президентом України Ковбаса Юрій Петрович;
 22. Надати фотокопію з фотокартки із зображенням моменту вручення Президентом України суддівського посвідчення Ковбаса Юрій Петрович;

САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Українська РСР/Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: ‎текст «‎لا вінницький мський суд внницькой област вул. грушевського, 17, м. внниця, 21050, тел. 0(432) 67-36-21, e-mail: imbox@vnm.vn.court.gov.ua, сайт: vnm.vn.court.gov.ua код едрпоу 38328720 31.01 2022 №03-57/ 27 /2022 HaN160-2-226 0-2-22б вi̇д 23.01.2022 сергю крисаку володимру шмигор олени кучерук майï гавришко та нш запиту вачи: мазур ю.с,., прилюку O.B., войтюк B.A., мазурук B.A., березнюк Ο.Π., кривицькому C.O., плешко в.л.., колос с.м., прохорчуку .зв.рик г.к., кулик B.I., ткачу .п., смотричу о.п., олйничуку O.M., добровольскй ю.в. нестерову м.к., юхимець A.B. за результатами опрацювання вашого запиту про надання публчной нформаци, який надйшов до суду 25.01.2022 (Bx.№6034), повдомляемо наступне.‎»‎

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

Немає опису світлини.

Можливо, це чорно-біле зображення

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukUkrainian